○○ בייבי קליק | מציאת פרטנרים למטרת הורות משותפת ○○

כניסה

אתר בייבי קליק | מציאת פרטנרים למטרת הורות משותפת

תנאי שימוש באתר בייבי קליק

גולש יקר,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "בייבי-קליק" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן: "האתר"). תנאי השימוש הינם הסכם חוקי ומחייב בינך לבין הבעלים והמפעיל של האתר ("ההסכם") או כל אדם או גוף הקשורים אליהם או באים מטעמם ("הבעלים"). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש באתר, הכולל, בין היתר, כרטיסי חברים והמידע בהם, מנועי חיפוש, מאמרים, תוכן כתוב, תגובות, פניות, הודעות, תמונות, שיחוח (צ'אט), בלוגים, איורים, קבצי וידאו ואודיו, יומני אירועים, פורום, הפניות מהאתר ואליו והתכנה/תכנות התומכות באלה ("המידע").

בשימושך באתר הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, העדכניים למועד השימוש, כי הנך מסכים לתנאים, ומתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם וכי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים כאן מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ"ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר.

באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכונו על פי שיקול דעתם. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי בכדי להתעדכן לגבי השינויים במידה וחלו ב"הסכם" זה.

האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף.

השימוש באתר

אתר בייבי קליק הינו פלטפורמה ליצירת היכרות בין אנשים המעוניינים לבחון את האפשרות להורות משותפת. האתר הינו לשימושך האישי ואינך רשאי לפתוח כרטיס ו/או לעשות שימוש בכרטיסי ו/או בפרטי אחרים ו/או לתת לאחר לעשות שימוש בכרטיסך ו/או בפרטי חשבונך באתר.

קטינים אינם רשאים לגלוש באתר ולהשתמש בשירותיו. בשימושך באתר הנך מצהיר כי מלאו לך 18 שנים והנך מביע את הסכמתך לשימוש במידע פרטי אודותיך על ידי הבעלים, באופן המפורט במדיניות הפרטיות המפורסמת ב-
http://www.baby-click.co.il/privacy_policy.php . הנך מצהיר כי ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אחרים אשר הגישה, הצפיה והשימוש בהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד, כי האחריות לפיקוח על כך חלה עליך וכי אתה פוטר את הבעלים מכל אחריות בקשר עם האמור. מובהר לך כי לבעלים אין כל אפשרות לפקח על גילאי החברים באתר, ועל אף שהשימוש בו אסור לקטינים אתה מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם גיל החברים ובירורו הינו על אחריותך הבלעדית.

אתה מתחייב כי המידע אותו אתה מפרסם בכרטיסך באתר או בכל מקום אחר בו, הוא מידע נכון ומדויק, ואין בו כדי להטעות את הגולשים באתר, כי לא תעשה שימוש באתר אלא למטרות האתר המפורטות כאן. אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך שכל מידע אשר שיתפת או פרסמת באתר, פורסם על ידך באופן אישי ואתה האחראי הבלעדי לתוכן המידע, לנכונותו, למידת דיוקו, למצגים אשר יצרת כלפי משתמשים אחרים באתר, או כלפי כל גוף שלישי.

לא תהיה רשאי לכלול בכרטיס האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה, לינקים לאתרים, או כתובות דואר אלקטרוני, למעט במקומות המיועדים לכך במפורש. הבעלים ראשי לשנות/ לערוך כל כרטיס או פריט מידע אחר על פי שיקול דעתו, ולהסיר כל כרטיס אישי אשר הפרטים בו אינם עונים על דרישות תקנון זה. הבעלים שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר נוסח של כרטיס, תגובה, תגובית, הודעה בפורום, בלוג או כל פניה או הודעה אחרת מטעמך באתר במידה ויימצא שאינו ראוי ו/או פוגעני ו/או סותר את הוראות האתר ו/א תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל דין. על אף האמור לעיל, אין הבעלים אחראי לתוכן כל מודעה שהיא ואין הוא מחוייב לבטל/ לשנות/ לערוך כל מודעה והוא יעשה כן על פי שיקול דעתו הבלעדי, לגולש לא תהיה כל טענה בקשר עם ביטול/שינוי/עריכה או הסרה של כל מודעה על ידי הבעלים או סירובו או מחדלו לעשות כן. אינך מורשה להשתמש באתר לצורך מסחרי לרבות פרסום כל מוצר ו/או שירות, ואינך מורשה להוסיף כל קישור ו/או תמונה ו/או מספר טלפון באתר לצרכים אלה או לכל צורך אחר שאינו ממטרות האתר המפורטות בתקנון זה. אינך מורשה לעשות שימוש בכל מידע על חבר אחר באתר אשר הגיע לידיך מהאתר או מהשימוש בו אלא למטרות שלשמן נמסר ו/או למטרות האתר. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא להעלות או להפעיל יישומים, באתר במסגרת כרטיסך האישי, תגובות, תגוביות, בלוגים, הערות, פניות, פרסומות, לוחות, פורום, מסרונים מן האתר, הודעות קוליות או כל אמצעי אחר, אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 • כל תוכן (לרבות, אך לא רק קבצי קול, מוסיקה, תמונה, איור, טקסט, קוד ממוחשב וכיו"ב (להלן "תוכן") פוגעני בעל אופי מיני או גס או בוטה, גזעני, מפלה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל תוכן פורנוגרפי או שעשוי להתפרש ככזה.
 • כל תוכן הפוגע בכל אופן בפרטיותו של אחר ובכלל זה, בין היתר, תוכן המזהה אדם אחר ללא הסכמתו או שלא כחוק, תיוג תמונתו של אדם אשר לא הסכים לכך במפורש, הפוגע בצנעת חייו, שמו הטוב או העלול להוות לשון הרע אודות אדם.
 • כל תוכן הידוע לך שהוא מטעה ו/או מוטעה ו/או כוזב ו/או מסולף ו/או המהווה התחזות בכל דרך.
 • כל התנהלות או תוכן המהווים הטרדה מעקב או הפרעה אחרת על פי כל דין.
 • כל תוכן הפוגע, בכל אופן בקניינו של אחר, המפר זכויות קניין רוחני של אחר לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, מוניטין, פרטיות, שם טוב, הלכות מסחר וכיו"ב.
 • כל תוכן הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, וכל חומר המפר כל דין בקשר עם ילדים נוער וחסויים.
 • כל תוכן הכולל מידע בטחוני, מידע אישי, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, שלך או של אחרים.
 • כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המנוגד לחוק או לכל דין.
 • כל תוכן החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל תוכן בעל אופי טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל תוכן ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע באחרים, המהווה הטרדה מינית ו/או עידוד לביצוע עבירה מסוג זה וכל תוכן פורנוגרפי.
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 • כל תוכן פוגעני או בלתי חוקי אחר.

הבעלים שומר לעצמו הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שימצא לנכון את כרטיסי החברים, את פעילותם באתר ואת המידע המתפרסם באתר, לרבות את תכתובות החברים עם חברים אחרים במסגרת הפורום, השיחוח או שירות ההודעות הפנימיות באתר, ואת עמידתם של כל אלה ושל כל חבר בכל הוראות תקנון זה ולפעול בהתאם למפורט בתקנון ועל פי כל דין. אתה מוותר בזאת על כל טענה לפגיעה בפרטיות ו/או בקשר עם זכותו זו של הבעלים. אין באמור כדי לחייב את הבעלים בפיקוח ומעקב אחרי המידע המפורסם באתר והוא אינו נושא באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בקשר עם המידע והתוכן באתר, וכל זאת כמפורט בסעיפים לעיל ולהלן. הבעלים יהיה רשאי לפנות לכל גורם או רשות מנהלית או אחרת לצורך כל פעולה לרבות חשיפת פרטי גולש ולצורך כל סעד אחר, ובגלישתך באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין חשיפת פרטיך, פרטיותך וכל טענה אחרת בקשר עם האמור.

רישיון מוגבל

בכפוף למושגים ותנאים של הסכם זה, הינך מקבל בזאת רישיון אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב"אתר" וב"מידע" לשימושך האישי והלא-מסחרי. אינך מורשה לעשות כל שימוש מסחרי באתר. אין להשתמש בתכנים המועלים לאתר לצורכי פרסום ו/או לשיווק ו/או להפצה ו/או לקידום חומר מכל סוג שהוא.

הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את המידע לשימושך האישי והלא-מסחרי, בהינתן כי הינך מקפיד על זכויות היוצרים ואחרות הנכללות באתר. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי (בעצמך או במתן רשות לצד שלישי כלשהו) להעתיק, לבצע כל שינוי, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה או שימוש מסחרי אחר, השכרה או העברה אחרת של המידע לרבות מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך, בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להפעיל יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות הורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף של תכנים שמקורם באתר.

אינך מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע או כל חלק ממנו מן האתר לרבות בכל אמצעי טכנולוגי/ ממוחשב/ אלקטרוני או אחר, ובכלל זה באמצעות שימוש בתכנות אוטומטיות או רובוטים, reverse engineering, דה קומפילציה, עכבישים scrapers ודומיהם. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.

הוספת והזמנת חברים מפייסבוק

האתר מאפשר להזמין חברים מהרשת החברתית פייסבוק ולשתף בה מידע מהאתר וכן להרשם באמצעות הפניית או סנכרון מידע לאתר מכרטיסך האישי ברשת פייסבוק. הנך מתחייב לקיים במלואן את ההוראות המצויות בתקנון פייסבוק להזמנת חברים ושיתוף מידע כאמור ו/או לכל התנהלות קשורה המצויינת בתקנון פייסבוק. האתר אינו אחראי לכל נזק או פעולה שעלולים להגרם בשל אי עמידה בתנאי התקנון של פייסבוק עליך ו/או על חבריך ברשת החברתית, לרבות אך לא רק חסימת משתמש ומחיקת כרטיס שלך או של מי מחבריך. האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק את כרטיס החבר ו/או את החברים שנוספו באתר באם בוצעה לדעתו של הבעלים פעולה שלפי דעתו אינה תואמת את תקנון פייסבוק או עלולה להוות הפרה שלו.

הודעות באתר ומן האתר

האתר מאפשר משלוח הודעות מחבר אחד באתר למשנהו. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, שידול של חבר זה או אחר באתר, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושך באתר. לא תהיה רשאי לשלוח דואר זבל, ולהעביר מכתבי שרשרת לחברים אחרים באתר. הינך נושא במלוא האחריות להתנהלותך כלפי חבר אחר באתר והשלכותיה המשפטיות או האחרות. לצורך סיוע לחוויית הגלישה המושלמת והנוחה עבורך, אנו מציעים שירותי משלוח דואר אלקטרוני ומסרונים (SMS) מן האתר אליך. על ידי הצטרפות כחבר באתר אתה מסכים לקבלת הודעות באמצעות מערכת הדיוור של האתר, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים המכילות מידע מן האתר, אודות חברים אחרים באתר ופעולותיהם, הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים בנוגע לחברים המתאימים לקריטריוני החיפוש שלך, הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים על אירועים ומסיבות שאנו עורכים, הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים המיידעים על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני ומסרונים על עדכוני שינויים באתר. במידה ולא תהיה מעוניין בקבלת עדכונים באופן מסוים מהנ"ל תוכל ליידע את הבעלים בכתב ולהיגרע מרשימת תפוצה זו או אחרת. האתר מאפשר או יאפשר בעתיד שיחוח (צ'אט) בין החברים, כל הוראות תקנון זה יחולו גם על השיחוח. האתר מאפשר קיום של פורום בין החברים בו עליו יחולו תנאי תקנון זה. עם זאת ידוע לך ומוסכם על ידך שמאחר והשיחוח והפורום מבוצעים בזמן אמת אין לבעלים אפשרות לפקח ולנטר את המידע המועבר באמצעות השיחוח או הפורום, ומבלי שיהיה בכך כדי להוות חובה עליו לפקח על כל פעילות אחרת באתר, אתה מקבל על עצמך את מלוא האחריות לשימוש בשירותי השיחוח והפורום ומוותר בזאת על כל טענה דרישה או תביעה בגין פעילות השיחוח והפורום וחומר אליו נחשפת במסגרת זו. אתה מודע ומסכים בזאת כי הבעלים לא יהיה אחראי למחיקה, אבדן או אי אחסון של הודעות או מידע או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות האתר. לבעלים אין ולא תהיה כל אחריות לגבי עצות ודעות המועלות בפורום והסתמכותך עליהן היא באחריותך בלבד.

פעילות האתר

השירותים באתר טעונים רישום שלך כחבר או כמנוי. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון , כתובת מגורים ועוד. אתה מתחייב למסור רק פרטים נכונים ומדויקים והנך מאשר בזאת את נכונות פרטיך. על אף שעל פי חוק אינך מחוייב למסור את הפרטים האמורים, אי מסירת הפרטים המדויקים לא תאפשר שימושך באתר. הרישום לאתר הינו ללא תשלום וכל הנרשם לאתר הינו "חבר" באתר. חבר רשאי לגלוש בעמודים מסוימים באתר אך אין באפשרותו להכנס לעמודים מסוימים באתר או לבצע פעולות באתר. על מנת לקבל גישה לכלל השירותים אותם מציע האתר חבר נדרש לרכוש מנוי במחירים המפורטים באתר. חבר שהוא מנוי רשאי לגלוש לכל העמודים באתר ולקבל את כל המידע ממנו ולבצע את כל הפעולות באתר. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלך באתר בסוד ולא לגלותו לאף גוף שלישי. בנוסף, אתה מתחייב כי בסיום הגלישה באתר תבצע יציאה על ידי לחיצה על אפשרות "יציאה" באתר, ומכל מקום הבעלים לא יהיה אחראי לכל פעילות בכרטיסך האישי ו/ או שימוש בשם המשתמש שלך באתר ללא רשותך, בשל מחדל לבצע יציאה כאמור.

במסגרת פעילות האתר, עשוי הבעלים להציע לחברים לרכוש שירותים ספציפיים באתר באמצעות תשלום בגין נקודות שימוש בשירותי האתר (קרדיטים). במסגרת רכישת מנוי לאתר ניתן לרכוש מנוי חד פעמי, תקופתי ומתחדש. מנוי מתחדש מתחדש אוטומטית בתום התקופה, לתקופה נוספת, ובמידה וברצונך שלא לחדש אותו עליך חלה האחריות לבצע הפסקת מנוי יזומה באתר.

רכישת מנוי או קרדיטים ניתנת לביצוע באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות שירות התשלומים Pay Pal. התשלום באמצעות Pay Pal מצריך חשבון באתר Pay Pal וכפוף לתקנון המפורסם שם. לפרטים paypal.com. הבעלים עשוי לאפשר רכישת מנוי ותשלום בגין השירותים באתר באמצעות מכשיר הסלולרי שברשותך. במידה וכך, יחולו על האמור כללי התשלום הסלולרי אשר יפורסמו באתר מעת לעת.

הבעלים רשאי לאפשר לחברים לבצע פעולות שמנויים בלבד רשאים לבצע, לתקופת ניסיון של 30 ימים, שלאחריה תופסק הגישה לפעילויות וגלישה לעמודים מסוימים באתר. הבעלים יהיה רשאי לקצר את תקופת הנסיון ו/או לבטל אותה כליל כראות עיניו. הבעלים יהיה רשאי לשנות את המחירים של מנויים מסוגים שונים, מעת לעת ובלבד שלא יחולו על מי שקנה מנוי במהלך תקופת המנוי, אלא רק על מנויים חדשים ו/או על חידוש מנוי. הבעלים רשאי להעניק מעת לעת קרדיטים לחברים בגין פעילותם באתר. מובהר בזאת כי על אף שהבעלים עושה כל שביכולתו כדי להעמיד את הקרדיטים האמורים לרשותך, אין ולא תהיה לך כל טענה בגין אי מתן הקרדיטים האמורים, אי כיבודם ו/או כל טעות או מחדל בקשר אליהם.

לבעלים הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק בו), לרבות הפיכת האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או התניית הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום, לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, וכל שינוי במידע הניתן באתר בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאים הנדונים באתר, עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש. הבעלים איננו מתחייב כלפיך או כלפי צד שלישי בקשר עם כל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של האתר או כל חלק בו. הבעלים עושה מאמצים סבירים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. הבעלים אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. הבעלים עושה מאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי הבעלים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר ו/או של הבעלים מפני חדירה ו/או פריצה של צדדים שלישיים ו/או גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

אחריות

המידע המופיע באתר ניתן "כמות שהוא" (AS IS), הבעלים אינו מבצע ניפוי כלשהו של הנרשמים לאתר, או בדיקת איזה מהנתונים לגבי הנרשמים, אין באפשרות הבעלים להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו, ובכלל זה פרטים אישיים של מי מהמשתמשים באתר, הפרטים המוצגים בכרטיסים האישיים, דרישותיהם, מוכנותם להורות משותפת, מצבם המשפחתי, הכלכלי, הפיזי, הבריאותי, מינם, גילם מוצאם וכיו"ב מידע אישי אודות מי מהגולשים באתר, והאתר אינו נושא באחריות לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש וההסתמכות עליהם. בכל מקרה התכנים באתר אינם מהווים חלופה לבדיקת המידע, נכונותו, אמיתותו ודיוקו על ידי מי שמעוניין להסתמך עליו ולעשות בו שימוש, לקבלת חוות דעת ו/או עזרה מקצועיות תהיה אשר תהיה.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים בקשר עם המידע המוצג בו. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי, נלווה או נזק אחר משום סוג שהוא שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במידע, או בקשר עם כל אי אחסון, אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, צער, סבל, אי נוחות, פגיעה גופנית, נפשית, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, מפרסם באתר, או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן האתר, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה, אחריותם של הבעלים כלפיך לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה בתקופת המנוי.

פיצוי ושיפוי

הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו בגין כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות אך לא רק פרסום מידע שלא על פי תקנון זה, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם, האשמות לפיהן תוכן שהינך מפרסם באתר מהווה מצג שווא, הטעיה, תרמית, פגיעה בפרטיות, פוגע בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, קניין רוחני או גורם או מהווה פגיעה כלשהי בצד שלישי או בזכויותיו, הפרת כל דין באמצעות האתר או הפעילות בו וכיו"ב.

תוכן מטעם צד ג'

האתר כולל בתוכו או יכלול בתוכו בעתיד: מידע של חברים או מנויים אחרים באתר, שהוא פרטי, שפרסומו מהווה פגיעה בפרטיות, שהוא מוגן על ידי קניין רוחני, בין אם הוא מסומן כאחד מאלה ובין אם לאו, פרסומות של צדדים שלישיים המעניקים מידע, מוצרים ו/או שירותים בתחומים שונים ו/או חוות דעת אישיות ומקצועיות של אנשים שונים בתחומים בהם עוסק האתר ו/או ציטוטים של צדדים שלישיים ו/או אתרים אחרים בנושאים שונים בהם עוסק האתר ו/או תגובות גולשים, בלוגים, תכתובות בין גולשים באתר ו/או הבעות דעה אישיות של גולשים באתר. כל האמור בפסקה זו לעיל יקרא "תוכן צד שלישי".

מובהר בזאת כי כל תוכן צד שלישי המוצג באתר נמסר למערכת האתר ע"י צדדים שלישיים, הנם באחריות הבלעדית של מוסרם והבעלים אינו אחראי לאותו תוכן צד שלישי לרבות לאמיתותו נכונותו ו/או דיוקו, להיותו מפר חובות על פי דין, לרבות לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים אשר הוא מציע. אין בהופעת בעל מקצוע ו/או חברה באתר ו/או בפרסומת המופיעה באתר ו/או חוות דעתו ו/או ציטוט של אדם באתר משום חסות ו/או המלצה מטעם האתר לאותו אדם, איש מקצוע, או חברה ו/או תמיכה של האתר במעשיו ו/או דבריו.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ו/או פורטלים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. מובהר בזאת כי בין האתר או הבעלים לבין אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין לפרש קישורים לפורטלי ו/או אתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר או הבעלים לאותם הפורטלים או האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעיליהם למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהמידע באתר או האתר המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר או האתר המקושר, ואין החברה או מי מטעמה אחראים לטיב הקישור או לרלוונטיות שלו לאתר.

אין החברה, עובדיה, סוכניה או מי מטעמה אחראים לתוכן החומר הנמצא בפורטלי/אתרי צד ג' וגלישתך בו כפופה לתנאי השימוש של הפורטל או האתר המקושר ועל אחריותך בלבד.

הסתמכותך או הסתמכות כל צד ג שהוא, על תוכן צד שלישי כאמור, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או פורטלים אליהם קיים קישור או פרסומת מן האתר, והתקשרותך עם כל צד שלישי כאמור, נעשים על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. הוראות מפרקים אחרים בתקנון, יחולו גם על תוכן צד שלישי בפרק זה.

קניין רוחני

המידע הכלול באתר לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הינו תוכן המוגן בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות הבעלים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר, או במידע של האתר (כולו או חלקו), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה, ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

הנך מתחייב כי כל תוכן, לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סרטונים, תגובות, קישורים, דעות וכיו"ב, שיועלה לאתר על ידך אינו מוגן בזכויות יוצרים או קניין רוחני של אחרים ואינו פוגע בזכויות צד ג' ופורסם על ידך לאחר שקיבלת את כל האישורים הנדרשים על פי חוק לצורך השימוש בתוכן ולהענקת רשות שימוש בו לאחרים. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להסיר התוכן המפורסם על ידך על פי שיקול דעתם הבלעדי. אתה מאשר לבעלים בזאת ונותן להם רשיון בלתי הדיר, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש במידע אותו פרסמת באתר בכל דרך שהיא, לרבות העתקת והצגת המידע, או כל יצירה נגזרת ממנו, באתר ו/או פרסומו ברשת ו/או פרסומו בכל אמצעי מדיה אחר, לצורכי האתר והפעילות המתקיימת בו, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבעלים, וללא תשלום כלשהו לך ו/או צורך בקבלת רשות ממך לצורך ביצוע פרסום זה.

תקופת ההסכם וסיומו

תוקפו של תקנון זה יהיה במשך כל תקופת השימוש שלך באתר. אתה רשאי לסיים את השימוש שלך באתר בכל עת ומכל סיבה בכפוף לאמור בתקנון זה, אך לא תהיה זכאי להחזר דמי המנוי שלך או כל חלק מהם. הבעלים יהיה רשאי להפסיק את השימוש שלך באתר באמצעות מתן הודעה על כך בכתב או בדואר אלקטרוני, ו/או על ידי הסרת הכרטיס האישי שלך, בכל עת, עם מתן הסבר או בלעדיו. הפסקת ההתקשרות על ידי הבעלים בשל קביעתו של הבעלים על פי שיקול דעתו המוחלט כי הפרת תנאי מתקנון זה, או הדין, או זכויות צד ג', תזכה את הבעלים להפסיק את חברותך באתר או את המנוי שלך, ולא תהיה לך כל טענה והבעלים לא ישא כלפיך בכל אחריות לרבות להחזר כלשהו של החלק היחסי בדמי המנוי שלך שלא נוצל, והוא יהיה אף זכאי להמשיך לשלול ממך את השימוש בשירות בעתיד. הפסקת חברותך שלא מאחת הסיבות לעיל, תלווה בהחזר החלק היחסי בדמי המנוי שלך עד מועד ההפסקה, אשר לא ניצלת. גם לאחר סיום חברותך, הסכם זה יישאר בתוקף והוראותיו ימשיכו לחול על שני הצדדים. הבעלים יהיה רשאי למחוק חבר אשר חשבונו לא היה פעיל במשך 6 חודשים.

תחום השיפוט וסמכות השיפוט

האתר מתנהל מתל אביב ישראל. הבעלים אינו מתחייב כי התוכן מתאים או ניתן להורדה מחוץ לישראל. גישתך לאתר מחוץ לישראל נעשית על אחריותך בלבד ובכפוף לחוקי המדינה בה אתה נמצא. בהתחשב באופי הבינלאומי של האינטרנט, אתה מסכים בזאת לקיים ולהיענות לדין המקומי מבחינת התנהלות מקוונת ומבחינת תוכן.

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, חברות קשורות, נותני רישיון וספקים של הבעלים, והדירקטורים נושאי המשרה עובדים סוכנים וקבלנים שלהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב בישראל.

אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם.

כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

התיישנות

הנך מסכים בזאת, כי לאור אופיו הייחודי של אתר זה, כל תביעה ו/או דרישה נגד הבעלים תוגבל לתקופה של 12 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר. הסכמתך לסעיף זה כמוה כהסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. על אף האמור לעיל מובהר כי אין באמור כדי לשנות את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי כל עילה אשר תהיה לאתר כלפי הגולש ו/או המשתמש.

למידע ושאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר, אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני ל- support@baby-click.co.il .